Decembris 2021

P O T C P S Sv
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ziņas
Apmeklētāji
Šodien: 474

Kopējais skaits: 705556

                                              Par spī­ti grū­tī­bām un lik­stām, ku­ras gad­sim­tu gai­tā pie­mek­lē­ju­šas Lat­ga­li ir sa­gla­bā­jies tās ga­rī­gums, kurš vi­pār­lie­ci­no­šāk vir­mo ke­ra­mi­kā, ke­ra­mi­kā, kas pa­zīs­ta­ma ar for­mu un zīm­ju daudz­vei­dī­bu, iz­teik­smī­gu­mu un sau­les sil­tu dzī­vī­bas spē­ku.
     Un šo­dien būs ru­na par at­pa­zīs­ta­mā­ko un spil­gtā­ko lap­pu­si Lat­ga­les ke­ra­mi­kā - Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­ķu ko­pu, ku­ras daudz­skait­lī­ga­jā pār­stāv­nie­cī­bā uz man­to­ta­jām tra­dī­ci­jām ir veidojušies stip­rā­kie ra­do­ša­jā ta­lan­tā, ama­ta mā­kā un rak­stu­rā. Tās ir Vil­cā­na un Pa­ulā­na dzim­tu dar­bnī­cās augušie ke­ra­mi­ķi, ke­ra­mi­ķu pa­au­dzes, ku­ru rok­raksts ir ­ska­tāms arī šo­die­nas māla darinājumos Latgalē.     
     Pateicoties Lat­vi­jas Kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da 2005.ga­da mērķ­prog­ram­mai “Bib­li­otē­ku, ar­hī­vu un mu­ze­ju sa­dar­bī­bas pro­jek­tu di­gi­tā­lā vi­dē at­balsts” tiek piedāvāta interaktīva informācija “Silajāņu keramiķi”, kura veidota no Preiļu rajona galvenās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle Raiņa muzeja “Jasmuiža” krājumos esošajiem materiāliem.
     Īpa­ša pa­tei­cī­ba Web sa­da­ļas “Si­la­jā­ņu ke­ra­miķi” radīšanā - Ri­tai Dže­ri­ņai (biblio­grā­fis­ko da­tu ap­strā­de IS Ali­se vi­dē, Aiz­kal­nes bib­li­otē­ka), Sol­vi­tai Brū­ve­rei (ke­ra­mi­kas ko­lek­ci­jas fo­to­fik­sā­ci­ja un ap­strā­de, Rai­ņa mu­zejs “Jas­mui­ža”), Inā­rai Ba­ta­rā­gai un Je­ļe­nai Ļe­dov­ska­jai (Web sa­da­ļas iz­strā­de mā­jas la­pā www.preilubiblioteka.lv, Pre­iļu ra­jo­na gal­ve­nā bib­li­otē­ka).
     Pro­jekts īs­te­nots ar Lat­vi­jas Valsts kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da, Valsts aģen­tū­ras “Kul­tū­ras in­for­mā­ci­jas sis­tē­mas”, Rakst­nie­cī­bas, te­āt­ra un mū­zi­kas mu­ze­ja, Pre­iļu no­va­da Kul­tū­ras cen­tra un Pre­iļu ra­jo­na pa­do­mes at­bal­stu.  
 

Latgales keramika 
J.Pujāta grāmata Latgales keramika  
Keramiķu biogrāfijas 
Fotogalerija
Literatūra
Publikāciju apskats
Saites Internetā

Uz sākumu

 
Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Balsošana
Vai Jūs izmantojat Preiļu Galvenās bibliotēkas attālinātos pakalpojumus? ( Izdevumu rezervēšana, grāmatu termiņa pagarināšana, iestāšanās rindā uz grāmatu, informācijas meklēšana e-kopkatalogā, novadpētniecības datubāzē, 3tD-e GRĀMATU bibliotēku)

Ļoti bieži

Bieži

Reti

Ļoti reti

Nav informācijas

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites