BIBLIOTĒKA ATSĀK GRĀMATU, ŽURNĀLU APMAIŅU

Plašāka informācija sadaļā DARBA LAIKS

Marts 2021

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Apmeklētāji
Šodien: 161

Kopējais skaits: 546546

                                              Par spī­ti grū­tī­bām un lik­stām, ku­ras gad­sim­tu gai­tā pie­mek­lē­ju­šas Lat­ga­li ir sa­gla­bā­jies tās ga­rī­gums, kurš vi­pār­lie­ci­no­šāk vir­mo ke­ra­mi­kā, ke­ra­mi­kā, kas pa­zīs­ta­ma ar for­mu un zīm­ju daudz­vei­dī­bu, iz­teik­smī­gu­mu un sau­les sil­tu dzī­vī­bas spē­ku.
     Un šo­dien būs ru­na par at­pa­zīs­ta­mā­ko un spil­gtā­ko lap­pu­si Lat­ga­les ke­ra­mi­kā - Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­ķu ko­pu, ku­ras daudz­skait­lī­ga­jā pār­stāv­nie­cī­bā uz man­to­ta­jām tra­dī­ci­jām ir veidojušies stip­rā­kie ra­do­ša­jā ta­lan­tā, ama­ta mā­kā un rak­stu­rā. Tās ir Vil­cā­na un Pa­ulā­na dzim­tu dar­bnī­cās augušie ke­ra­mi­ķi, ke­ra­mi­ķu pa­au­dzes, ku­ru rok­raksts ir ­ska­tāms arī šo­die­nas māla darinājumos Latgalē.     
     Pateicoties Lat­vi­jas Kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da 2005.ga­da mērķ­prog­ram­mai “Bib­li­otē­ku, ar­hī­vu un mu­ze­ju sa­dar­bī­bas pro­jek­tu di­gi­tā­lā vi­dē at­balsts” tiek piedāvāta interaktīva informācija “Silajāņu keramiķi”, kura veidota no Preiļu rajona galvenās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle Raiņa muzeja “Jasmuiža” krājumos esošajiem materiāliem.
     Īpa­ša pa­tei­cī­ba Web sa­da­ļas “Si­la­jā­ņu ke­ra­miķi” radīšanā - Ri­tai Dže­ri­ņai (biblio­grā­fis­ko da­tu ap­strā­de IS Ali­se vi­dē, Aiz­kal­nes bib­li­otē­ka), Sol­vi­tai Brū­ve­rei (ke­ra­mi­kas ko­lek­ci­jas fo­to­fik­sā­ci­ja un ap­strā­de, Rai­ņa mu­zejs “Jas­mui­ža”), Inā­rai Ba­ta­rā­gai un Je­ļe­nai Ļe­dov­ska­jai (Web sa­da­ļas iz­strā­de mā­jas la­pā www.preilubiblioteka.lv, Pre­iļu ra­jo­na gal­ve­nā bib­li­otē­ka).
     Pro­jekts īs­te­nots ar Lat­vi­jas Valsts kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da, Valsts aģen­tū­ras “Kul­tū­ras in­for­mā­ci­jas sis­tē­mas”, Rakst­nie­cī­bas, te­āt­ra un mū­zi­kas mu­ze­ja, Pre­iļu no­va­da Kul­tū­ras cen­tra un Pre­iļu ra­jo­na pa­do­mes at­bal­stu.  
 

Latgales keramika 
J.Pujāta grāmata Latgales keramika  
Keramiķu biogrāfijas 
Fotogalerija
Literatūra
Publikāciju apskats
Saites Internetā

Uz sākumu

 
Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju

Nē, jo nav interese

Nē, jo nezinu par šo iespēju

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites