Preiļu Galvenā Bibliotēka

Lapa ir izstrādes stadijā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

2021

P O T C P S Sv
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pilsētas ziņas
Apmeklētāji
Šodien: 501

Kopējais skaits: 520604


Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Dū­bēs” (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads).
Ama­ta pa­ma­tus ko­pā ar brā­li Jā­ni ap­gu­vis pie Dū­bu meis­ta­riem. Sti­lis­tis­ki ie­tek­mē­jis J.Du­bov­skis.
1928 Uz­sā­cis pat­stā­vī­gas pod­nie­ka ama­ta gai­tas. 30-to ga­du ot­ra­jā pus­ē pie­vēr­sies de­ko­ra­tī­va­jai ke­ra­mi­kai.
1945 Pār­cē­lies uz dzī­vi Rī­gā. No­or­ga­ni­zē­jis un va­dī­jis kom­bi­nā­tā “Māk­sla” ke­ra­mi­kas dar­bnī­cu. Tā sa­va sti­la dēļ ti­ku­si dē­vē­ta par “Lat­ga­les ke­ra­mi­kas dar­bnī­cu”.1957 Uzņemts MS.                                  
1937 Sā­cis pie­da­lī­ties iz­stā­dēs ar de­ko­ra­tī­vās ie­vir­zes dar­biem, tos­tarp krāš­ņiem daudz­žu­bu­ru sveč­tu­riem Lat­vi­jā, Eiro­pas mē­ro­ga ska­tēs – Ber­lī­nē, Že­nē­va, Bri­se­lē un citviet.               
1937 Starp­tau­tis­ka­jā māk­slas un teh­ni­kas iz­stā­dē Pa­rī­zē (ko­pā ar brā­li) sa­ņē­mis sud­ra­ba me­da­ļu.
1942 Per­so­nāl­iz­stā­de Rī­gā (ko­pā ar J.Kaļ­vu).
1973 sa­rī­ko­ta S.Kal­ves(Kaļ­vas) un A.Šmu­lā­na pie­mi­ņas iz­stā­de Rī­gā.

Iz­cils Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­kai rak­stu­rī­gā sti­la piln­vei­do­tājs, pir­mais mē­ģi­nā­jis tau­tas ke­ra­mi­ku ie­viest pla­šā ra­žo­ša­nā.
Vir­tu­ozs vir­po­tājs. Eks­pe­ri­men­tē­jis ar tra­di­ci­onā­lo teh­no­lo­ģi­ju, iz­mē­ģi­not no­va­da pod­nie­cī­bā ie­viest šķid­rās gla­zū­ras.

Literatūra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (2),Rī­ga,1996, “Lat­vi­jas en­cik­lo­pē­di­ja”

                                                      

Keramikas priekšmeti

Uz sākumu

 
Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju

Nē, jo nav interese

Nē, jo nezinu par šo iespēju

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites